Karta Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego
Zarejestruj się, aby korzystać z serwisu

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zgodnie z RODO (rozporządzeniem o ochronie danych osobowych) stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Międzygminne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne „SUBBUS” Sp. z o.o., w związku z uzyskaniem od Pani/Pana danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, niniejszym informuje, że:

  1. Administratorem danych jest MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE „SUBBUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli przy ulicy Wielkopolskiej 23, telefon: (68) 41 97 500, e-mail: sekretariat@subbus.nowasol.pl.
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MIĘDZYGMINNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMUNIKACYJNYM „SUBBUS” Sp. z o.o.: ul. Wielkopolska 23, pok. 12, 67-100 Nowa Sól, tel. 68 41 97 507.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia przez administratora, na podstawie zawartej z Panią/Panem umowy, lub także udzielonej przez Panią/Pana zgody, usług przewozowych, a także sprzedaży biletów, podjęcia na Pani/Pana żądanie działań, przed zawarciem umowy, a także ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z tej umowy, zaś podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).
  4. Dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom, będącym podmiotami świadczącymi na rzecz administratora usługi prawne, w przypadku gdy, udostępnienie danych będzie uzasadnione potrzebą uzyskania opinii prawnych, udzielenia wyjaśnień lub odpowiedzi, wydania decyzji, wszczęcia lub udziału w postępowaniach administracyjnych, windykacyjnych, sądowych i egzekucyjnych, a także odbiorcom, będącymi podmiotami świadczącymi na rzecz administratora usługi informatyczne, w przypadku gdy, udostępnienie danych będzie uzasadnione potrzebą należytego wykonania tych usług, jak również innym podmiotom, które zawarły, lub zamierzają zawrzeć z administratorem umowy, w przypadku gdy, udostępnienie danych będzie potrzebne do należytego wykonania tych umów.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług przewozowych, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tego tytułu, zaś później przez okres dalszych 6 miesięcy; dane o charakterze podatkowo – rachunkowym będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, zaś później przez okres dalszych 6 miesięcy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
  8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, w szczególności poprzez przekazanie administratorowi pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, lub do innego właściwego organu nadzorczego.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek zawarcia umowy z administratorem; odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową zawarcia umowy z administratorem, lub też wypowiedzeniem, bądź rozwiązaniem umowy uprzednio zawartej.